HomeBiuro i pracaInkluzywność

Inkluzywność

Inkluzywność

Inkluzywność

Kilkanaście lat temu nikt o niej nie słyszał. Obecnie stanowi podstawę kultury organizacyjnej w firmach i instytucjach. Wpływa na relacje międzyludzkie i współczesny model wychowania. Czym jest inkluzywność i w jakich aspektach życia się przejawia?

Inkluzywność – co to jest?

Inkluzywność, termin, który w ostatnich latach zyskał na popularności, odnosi się do praktyk i polityk mających na celu tworzenie środowiska, w których wszyscy ludzie są mile widziani, szanowani i wspierani. W kontekście społecznym i zawodowym, inkluzywność odgrywa kluczową rolę w budowaniu bardziej sprawiedliwego i równościowego społeczeństwa. Gdzie możemy spotkać przejawy inkluzywności oraz tolerancji? Przede wszystkim w szkołach, miejscach pracy, budynkach użyteczności publicznej, podczas zgromadzeń i wydarzeń kulturalnych. Inkluzywność może dotyczyć wielu aspektów, jednak obecnie najczęściej porusza zagadnienia wyglądu zewnętrznego, religii, seksualności, tożsamości płciowej, niepełnosprawności, pochodzenia i stylu życia. 

Inkluzywność w miejscu pracy

Promowanie inkluzywności w miejscu pracy to proces, który wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Kluczowe praktyki obejmują:

 • Szkolenia z zakresu różnorodności i inkluzywności dla pracowników.
 • Tworzenie polityki antydyskryminacyjnej.
 • Zapewnienie równego dostępu do awansów i szkoleń.
 • Wspieranie grup pracowników o różnych tożsamościach, takich jak grupy LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami czy przedstawiciele mniejszości etnicznych.
 • Promowanie szeroko rozumianej integracji pomiędzy pracownikami.

Inkluzywność w edukacji

Edukacja inkluzywna dąży do zapewnienia wszystkim uczniom, niezależnie od ich zdolności, pochodzenia czy tożsamości, równych szans na naukę. Korzyści płynące z edukacji inkluzywnej obejmują:

 • Lepsze wyniki akademickie dla wszystkich uczniów.
 • Zwiększenie empatii i zrozumienia między różnymi grupami uczniów.
 • Przygotowanie uczniów do życia w różnorodnym społeczeństwie.
 • Zmniejszenie segregacji i stygmatyzacji.

Wprowadzenie inkluzywności w szkołach powinno przede wszystkim zaczynać się od odpowiedniego edukowania nauczycieli. To oni mają największy wpływ na relacje pomiędzy uczniami oraz ostateczne wyniki w nauce. Istotnym zadaniem nauczycieli jest także aktywne przeciwdziałanie bullyingowi, jako głównej konsekwencji braku tolerancji wśród uczniów.

Inkluzywność kulturowa

Uznawanie i szanowanie różnych przejawów kultury wpisuje się w obecne pojęcie tolerancji. Rozumiemy już, że różnice kulturowe nie zawsze są czymś, co nas dzieli. Mogą być natomiast cennym elementem lokalnego kolorytu, który odkrywa się z ciekawością i docenia jako istotne dziedzictwo ludzkości. Coraz częściej w ramach inkluzywności praktykuje się:

 • Uznawanie i celebrację różnych tradycji i świąt.
 • Włączanie różnych perspektyw kulturowych do programów nauczania.
 • Tworzenie warunków, w których wszystkie kultury i religie mogą się wyrażać i rozwijać.
 • Promowanie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia.

Inkluzywność w aktywności fizycznej

Sport ma ogromny potencjał do promowania inkluzywności, jednak napotyka również na liczne wyzwania. Przede wszystkim w swojej naturze nie faworyzuje osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jednakże dostrzec można inne globalne tendencje, które przejawiają na przykład  dyskryminację ze względu na płeć czy zasoby finansowe. Skuteczne strategie na rzecz inkluzywności w sporcie obejmują:

 • Promowanie równości wydarzeń sportowych zrzeszających różne grupy społeczne (m.in. dowartościowanie rozgrywek pomiędzy kobietami, osobami niepełnosprawnymi).
 • Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami łatwiejszego dostępu do aktywności fizycznej.
 • Edukacja sportowców i trenerów na temat różnorodności i inkluzywności.
 • Promowanie pozytywnych wzorców z różnych środowisk.
 • Organizowanie pomocy finansowej oraz darmowego sprzętu dla sportowców.
 • Tworzenie centrów sportowych dostępnych również w mniejszych miastach i wsiach.

Jak to zmierzyć?

Pomiar inkluzywności jest kluczowy dla monitorowania postępów i identyfikowania obszarów do poprawy, bardzo trudno go jednak dokonać. Dąży sie do tego, przede wszystkim zbierając informacje o członkach poszczególnych grup społecznych i porównując dane statystyczne. Analiza danych demograficznych i statystyk nie wystarczy jednak, by wywnioskować, jak członkowie społeczności traktują się nawzajem. Tu z pomocą przychodzą ankiety i badania opinii. W zinstytucjonalizowanych środowiskach takich jak miejsca pracy i szkoły przeprowadzanie ich przychodzi zwykle łatwo. W innych przypadkach jedynym sposobem jest zwykła rozmowa lub zachęcanie do tzw. whistleblowingu. Każdy członek danej grupy powinien mieć możliwość zgłoszenia uchybień oraz wyrażenia swojej opinii na temat poziomu tolerancji wykazywanej przez otoczenie.

Przyszłość inkluzywności

Choć obecnie jesteśmy świadkami wielu kryzysów społecznych, przyszłość inkluzywności wygląda obiecująco. Mamy styczność z coraz większą liczbą organizacji i instytucji zobowiązujących się do promowania różnorodności i tolerancji. Trendy i prognozy wskazują iż te wartości będą dalej zyskiwać na znaczeniu, głownie w związku z:

 • Zwiększoną rolą technologii w monitorowaniu i promowaniu inkluzywności.
 • Rosnącym znaczeniem różnorodności w biznesie i budowaniu zespołów.
 • Rozwojem nowych narzędzi i metod edukacyjnych wspierających indywidualizm uczniów.
 • Zwiększoną świadomością społeczną i zaangażowaniem w działania na rzecz równości i sprawiedliwości.

Wygląda na to, iż inkluzywność to nie tylko moda, ale kluczowy element budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Poprzez wspólne działania na rzecz tolerancji i otwartości, możemy stworzyć społeczeństwo, w którym każdy czuje się akceptowany i szanowany.

 

Polecamy także:

Fatshaming po polsku

Pudełka kaszerowane – estetyczny sposób na pakowanie produktów

Neuroróżnorodność w pracy

Komentarze

Zostaw komentarz

pl_PLPolish